NEWSLETTER | KONTAKT


           
 

< návrat zpět

18.09.2020 Pracovní jednání signatářů realizace Memoranda o spolupráci

TISKOVÁ ZPRÁVA

ze společného pracovního jednání signatářů realizace Memoranda o spolupráci ze dne 10. 10. 2019

Řídící výbor k realizaci memoranda realizoval dne 18. 9. 2020 pracovní jednání signatářů memoranda o česko – polské spolupráci – zástupců hospodářských komor, klastru, cechů, sdružení a statutárních měst a obcí příhraničních regionů Moravskoslezského kraje a Subregionu zachodniego PL. Pracovního jednání se zúčastnili další subjekty, které se rozhodly přistoupit k realizaci memoranda a významní hosté – Generální konzulka PL v Ostravě p. Chwastowicz, senátor a předseda Česko-polské obchodní komory p. Cienciala, poslanec p. Farský, náměstek hejtmana J. Unucka, předseda Krajské hospodářské komory v Ostravě p. Březina.

Náměstek hejtmana zdůraznil nutnost rozvoje přeshraniční spolupráce a koordinace investičních projektů v obou příhraničních regionech a jednotný postup při tomto rozvoji spolupráce.  Generální konzulka se kriticky vyjádřila k opatřením ze strany ČR a nadměrného zasahování do fungování regionů z center (Waršawa, Praha), která znamenala silné omezení pro zaměstnance-pendlery na obou stranách regionu s tím, že rozvoj obou příhraničních regionů je velmi úzce svázaný jak po stránce ekonomicko-podnikatelské, tak i po stránce života občanů. Přeshraniční pracovníci – pendleři tak byli diskriminováni a to především ve srovnání s obdobnou situací např. v okrese Liberec a Ústí nad Labem. Poslanec Farský podpořil snahu zúčastněných subjektů o decentralizaci státní správy a převedení vybraných státních institucí do jednotlivých krajů, což odpovídá trendu realizovaném v mnoha evropských zemích. Navíc rozložení vybraných státních institucí do jednotlivých krajů by mělo vést k jejich rozvoji a to nejen po stránce ekonomické, ale i po stránce sociální se zvýšením atraktivity jednotlivých krajů pro mladé lidi, zvýšení koupěschopnosti obyvatel, rozvoje školství atp. Současná situace dále rozevírá nůžky mezi jednotlivými kraji a regiony. Příkladem může být Brno a logickým dalším krokem by měla být Ostrava. Předseda Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje zdůraznil nutnost podílu státu na financování testů pro zaměstnance jednotlivých firem Moravskoslezského kraje, kteří zaměstnávají přeshraniční zaměstnance – pendlery. Senátor a předseda Česko-polské obchodní komory zdůraznil nutnost podpory decentralizace vybraných státních orgánů a institucí a jako jeden z příkladů uvedl TAČR, dále zdůraznil nutnost spolupráce v příhraničních oblastech s tím, že na tyto lokality je nutno nahlížet jako na jeden region. Dále zmínil, že v minulosti tyto snahy byly, ale doposud bez úspěchu. Předseda sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje kritizoval snahu o předčasné ukončení těžby v OKD a to již v roce 2021, s tím, že nejsou vytvořena jasná pravidla pro restrukturalizaci průmyslu v kraji, nemluvě o možných dopadech do oblasti zaměstnanosti a to včetně dodavatelských firem pro OKD, do oblasti sociální, do oblasti „image“ kraje a do celkové situace, která se bezprostředně dotýká celého kraje.  Všichni diskutující ocenili jednotný přístup a postup komor, sdružení, měst a obcí MSK při prosazování oprávněných ekonomicko sociálních požadavků a zájmů Moravskoslezského kraje.

Prvním bodem jednání byla výměna zkušeností s řešením koronavirové situace v obou regionech včetně jejich dopadů do podnikání a života občanů. Byla zmíněna iniciativa Okresní hospodářské komory Karviná a řídícího výboru, která byla vyjádřena otevřeným dopisem ze dne 21. 7. 2020 adresovaným ministrovi zdravotnictví ČR, Krajské hygienické stanici MSK, hejtmanovi MSK a prezidentu HK ČR. Hlavním cílem tohoto dopisu bylo upozornit na nepřiměřenou mediální propagaci aktuálního stavu v souvislosti s koronavirovou situací v Karviné v návaznosti na vyhlášení celoplošných opatření KHS MSK s okamžitou platností bez možnosti se na tato opatření jakkoliv v dostatečném časovém předstihu připravit včetně negativních dopadů takto přijatých opatření do oblasti podnikání (lázeňství, hotelnictví, turismus, kulturní vyžití atp.)a života občanů. I tento dopis podepsali všichni signatáři memoranda a subjekty, které se rozhodly k memorandu přistoupit.

Dále byla mimo jiné zmíněná iniciativa Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje v oblasti spoluúčasti státu při úhradě povinných testů u zahraničních pracovníků, tzv. pendlerů (jednání dosud probíhá),

Hlavní bodem jednání bylo podepsání otevřeného dopisu předsedovi vlády ČR, ministrovi průmyslu a obchodu ČR, Hejtmanovi MSK a prezidentu HK ČR s upozorněním na možné negativními dopady připravovaných opatření jako je ukončení těžby v OKD a. s. již v roce 20201 nebo 2022, nepřipravená restrukturalizace průmyslu v MSK, nedostatek volných pracovních míst zejména pro mladé lidi, problematika školství v regionu (neudělení akreditace na studium „Všeobecné lékařství“ Ostravské univerzitě, výrazný úbytek studentů na VŠB - TUO), zhoršení ekonomické situace v oblasti hotelnictví, turismu, lázeňství, na problematiku rozpočtového určení daní atp. Na závěr tohoto bodu jednání přítomní signatáři a další zástupci přítomných subjektů dopis podepsali.

Na jednání byli dále představeny subjekty, které v uplynulém období a na jednání 18. 9. 2020 přistoupily svým podpisem k realizaci memoranda ze dne 10. 10. 2019. Jedná se o Forum firm z siedziba w Radlinie, město Jastrzebie-zdrój, město Orlová, Česko-polskou obchodní komoru, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Sdružení průmyslových podniků Moravy a Slezska, Českou asociace interim managementu, Ślaskie Porozumienie Gospodarcze ŚLASK.ONLINE, Statutární město Frýdek-Místek.

V Ostravě 18. 9. 2020

PhDr. Zdeněk Starý

ředitel Úřadu OHK Karviná

 

Přílohy:

Otevřený dopis ze dne 18. 9. 2020 ZDE

Seznam podepisujících ZDE

Foto ZDE


 

PARTNEŘI

  HK V KARVINÉ  |   PROJEKTY A MEMORANDUM  |   FOTOGRAFIE Z AKCÍ  |   KONTAKT  |   KHK MSK  |  
KE STAŽENÍ  |   ARCHÍVNÍ PŘÍSPĚVKY  |   ARCHÍVNÍ FOTOGALERIE  |   HK ČR